Proiectul de lege ce prevede că bonele o să poată fi angajate și prin contract individual de muncă încheiat între bonă și părinte, a fost aprobat ieri de Senat. Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților.

Meseria de bonă

Meseria de bonă a fost trecută în nomenclator în 2017, în România, dar până în prezent o persoană putea lucra ca bonă doar într-o agenție specializată. Dar potrivit noului proiectului, bonele o să poată fi angajate direct de către familii, printr-un contract individual de muncă.

Proiectul vrea să modifice și să completeze Legea nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. La articolul 7, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a)¹, cu următorul cuprins: „a¹) furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi părinte sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului, în calitate de angajator.”

Conform articolului 7 se introduce un nou articol, art. 7, 1, cu următorul cuprins:

  • ”Art. 7¹ (1) Persoanele juridice și fizice prevăzute la art. 7, lit. a) și a¹), în calitate de angajator, au obligația de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre bonele încadrate cu contract individual de muncă, de a-l păstra în bune condiții la sediu/domiciliu, precum și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Dosarul bonei

Ce trebuie să cuprindă dosarul personal al bonei:

a) contractul individual de muncă și actele adiționale referitoare la modificarea,
suspendarea și încetarea contractului individual de muncă;

b) certificatul de calificare profesională obținut în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările
ulterioare sau diploma, certificatul sau alt titlu de bonă recunoscut sau echivalat
conform prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările
şi completările ulterioare, dupa caz;

c) cazierul judiciar;

d) adeverința medicală care atestă că este aptă din punct de vedere medical pentru
exercitarea profesiei de bonă, inclusiv că nu se află în situația prevăzută la art. 6, lit
c);

e) raportul de evaluare psihologică eliberat de către un psiholog cu drept de liberă
practică din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să
exercite profesia de bonă;

f) adeverinţa care să ateste că nu se află în situația prevăzută la art. 6, lit. f), emisă de
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului
judeţean/consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială
se află domiciliul/reşedinţa bonei;

g) declarația pe propria răspundere din care să reiasă că nu se află în situația prevăzută la
art. 6 lit. b);

h) certificatul de integritate comportamentală, prevăzut la art. 3, lit. a) din Legea nr.
118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis
infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi
pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului
Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare ”.

În cazul în care, potrivit contractului individual de muncă, bona are grijă de copil la domiciliul ei, și nu al copilului, o să mai fie necesare următoarele documente pentru dosar:

a) pentru fiecare dintre persoanele care locuiesc împreună cu bona, o adeverinţă medicală
care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 lit. d) şi e);

b) declaraţiile pe propria răspundere ale persoanelor care locuiesc împreună cu bona, din
care să reiasă că nu se află în situația prevăzută la art. 6 lit. a).

Share.

Student la facultatea de Traducere și Interpretare din cadrul Universității de Construcții București. Scriu articole de plăcere, jurnalismul fiind una dintre pasiunile mele și sper să reușesc în viață mergând pe acest drum.